project 2010

โครงการปี 2010-2014
โครงการจัดทำและพิมพ์นิตยสารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในเยอรมนี ชื่อ “นิตยสาร ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนออาหารทางสมอง ในรูปแบบ ข่าวสาร สาระ ความรู้ บันเทิง ปกิณกะ ฯลฯ แก่ชุมชนไทยในเยอรมนี
2. เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตในต่างแดน ด้วยการให้ข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็น อันเป็นตัวจักรอันหนึ่งที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนไทย
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนไทยทั้งในประเทศสหพันธ์ฯ ประเทศไทย และในยุโรป
4. เพื่อความเข็มแข็งของชุมชนไทยในเยอรมนี
ผลประโยชน์ได้รับ
- ชุมชนไทยได้อ่านนิตยสารที่มีคุณภาพ มีประโยชน์
ได้รับอาหารสมอง ความรู้ ที่สามารถนำไปปรับใช้ เพิ่มพูนศักยภาพ ในการใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างมีคุณภาพ
-เกิดการแลกเปลี่ยนลื่นไหลของข้อมูล ความรู้ ข่าวสารต่างๆ ระหว่างชุมชนไทยในประเทศต่างๆ อันอาจนำไปสู่การประสานความสัมพันธ์ฯ และร่วมงานในอนาคต
- เสนอภาพลักษณ์ที่ดีงามของชุมชนไทยในเยอรมนี
(ดาวน์โหลดอ่านนิตยสารดีได้ฟรีที่ www.d-magazine.de)
 
ดาวน์โหลดอ่านนิตยสารดีฟรีได้ที่นี่

Go back

Close Window