project 2013

โครงการ“เทคนิคการให้คำปรึกษา และดูแลจิตใจของผู้ให้คำปรึกษา”
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเยอรมนี และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยประสบปัญหา รวมทั้งสร้างเสริมและสืบทอดอุดมการณ์ให้เกิดอาสาสมัครรุ่นใหม่ เป็นเป้าหมายที่สำคัญของเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO) วิธีการหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งแก่อาสาสมัครตามแนว คิดของ NTO คือ การจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ สืบทอด และสร้างศักยภาพในการทำงาน
 
วิทยากร: น.พ.เทอดศักดิ์ เดชคงและน.ส.รัฒดา ครประสี
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม ค.ศ.2013
โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 26-28 กรกฎาคม ค.ศ.2013 จัดอบรบ ณ เมืองเฮ้าส์ซัค เพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัครและสร้างสมรรถนะการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัครในพื้นที่เยอรมนีตอนใต้
วันที่ 29-30 กรกฎาคม ค.ศ.2013 พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยที่ แอร์ลังเงน (Erlangen)
วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.2013พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยที่ สท็อคคัค อัม โบเดนเซ (Stockach am Bodensee)
วันที่ 2-4 สิงหาคม ค.ศ.2013 จัดอบรบโดยสมาคมเครือข่ายคน
ไทยในต่างแดน(NTO e.V.) ณ. Haus der Jugend
Frankfurt, Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt
 
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังฟวร์ท ประสานงานกับชมรมและกลุ่มคนไทยในเขตต่างๆ โครงการฯประกอบด้วยการอบรมเข้มข้นแก่อาสาสมัครเป็นเวลาต่อเนื่องมาล่วงหน้าแล้ว 3 ปี
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 คน
 
© รูปภาพ Aunchun Hirling

Go back

Close Window