project 2014

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยเพื่อจัดทำคู่มือเทคนิคการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
และใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างไรให้มีความสุข
 
วันที่ 19 - 21 กันยายน ค.ศ.2014 ณ Hotel Arcadia และ Bürgerwache, Bielefeld
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมปีสุดท้ายของโครงการการอบรมให้ความรู้แก่อาสา สมัครในด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหา รวมทั้งเทคนิควิธีการป้องกันรักษาสุขภาพจิต มิให้ปัญหาบั่นทอนสุขภาพจิตของอาสาสมัคร เพื่อเป็นการสร้างศักยภาพ และเสริมทักษะในการให้คำปรึกษาแก่อาสาสมัคร ที่ทำงานให้ความช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหา ตามแนวความคิด โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จักมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 - 6 ปี ประกอบไปด้วยการจัดการอบรมอาสาสมัครในประเด็นดังกล่าวปีละครั้ง เป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี จากนั้นอาสาสมัครจะนำความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 2 ปี หลังจาก 2 ปีของการปฏิบัติ จะจัดให้มีการอบรมอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟู ทบทวน และจะมีการสรุปร่วมกัน เพื่อจัดทำเป็นคู่มือสำหรับอาสาสมัครไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน
 
โครงการเริ่มต้นด้วยในปี ค.ศ.2007 ด้วยการอบรมครั้งแรก มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 32 ท่าน การอบรมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 มีขึ้นในปี ค.ศ.2008 และ ค.ศ. 2009 โดยในปี 2008 มีผู้เข้ารับการอบรม 28 ท่าน และในปี 2009 มีผู้เข้ารับการอบรม 27 ท่าน ตามลำดับ ด้านวิทยากรคณะผู้จัดการอบรมได้รับความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส่งนายแพทย์ เทอดศักดิ์ เดชคง ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช มาเป็นวิทยากรอบรมตลอดทั้งสามปี การอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ ซึ่งควรที่จะจัดหลังจากที่อาสาสมัครนำความรู้กลับไปปฏิบัติงาน 2 ปี นั่นคือในปี 2012 ไม่อาจจัดได้ด้วยความติดขัดด้านบุคคลากรและงบประมาณ การอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้สามารถจัดดำเนินการได้เมื่อวันที่ 2 - 4 เดือนสิงหาคมปี  ค.ศ.2013 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 35 ท่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19 - 21 กันยายน ค.ศ.2014 จึงเป็นการประชุมเพื่อการจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นเครื่องมือในการทำงานให้คำปรึกษาที่อาสาสมัครสามารถหยิบใช้ในเวลาทำงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงถือเป็นการปิดโครงการการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร ในด้านเทคนิคการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหา รวมทั้งเทคนิควิธีการป้องกันรักษาสุขภาพจิตของผู้ให้คำปรึกษา ด้วย
การประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง จากกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ให้คำปรึกษา ให้ความคิดเห็น ตลอดการประชุมทั้งสองวัน
นอกจากนี้นพ.เทอดศักดิ์ เป็นวิทยากรในการอบรมในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน ค.ศ.2014 ด้วย
 
การเตรียมงานการจัดทำคู่มือ
คณะผู้จัดทำได้หารือกับ นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง ถึงวิธีการจัดทำคู่มือ และได้รับคำแนะนำว่า วิธีการจัดทำคู่มือ อาจทำได้สองวิธี คือ
1. ให้ผู้ที่เคยรับการอบรมตลอดทั้งโครงการร่วมกันเขียน นั่นคือ มีการกำหนดหัวข้อให้ผู้ที่จะมาร่วมการเขียนเตรียมตัวมาก่อน และในวันที่มาประชุมก็มาร่วมกันเขียน โดยสามารถถกเถียงด้านความถูกต้อง และเหมาะสมของเนื้อหา ให้ออกมาเป็นคู่มือการให้คำปรึกษาที่เขียนร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมทั้งหมด
2. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเป็นผู้เขียนหลักในแต่หัวข้อ ให้ผู้เขียนทั้งหมดเขียนเนื้อหาในหัวข้อที่ได้รับ โดยจะนำเสนอเนื้อหาที่เขียนในวันประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจะเป็นผู้ที่เคยรับการอบรมตลอดทั้งโครงการทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความคิดเห็น เสนอแนะ ปรับ และแก้ไขเนื้อหา และถ้อยคำที่เขียน
คณะผู้จัดทำเลือกใช้วิธีการที่สอง ด้วยเกรงว่าหากใช้วิธีการที่หนึ่งจะต้องใช้เวลามาก และจะมีเวลาไม่พอ นพ.เทอดศักดิ์ ได้ให้หัวข้อเนื้อหาที่ควรมีในคู่มือ อันได้แก่
- ความสำคัญและประโยชน์ของการให้คำปรึกษา
- การให้คำปรึกษาคืออะไร ความหมาย/สิ่งที่เป็นการให้คำปรึกษา/สิ่งที่ไม่ใช่การให้คำปรึกษา
- ผู้ให้คำปรึกษาควรมีคุณสมบัติอย่างไร ทัศนคติ/ความรู้เรื่อง ทักษะในการให้คำปรึกษา คุณธรรมและจริยธรรม
- ทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษา
- กระบวนการให้คำปรึกษา  
- บทเรียน/กรณีศึกษา
จากนั้นจึงได้มอบหมายให้ ชลัช วรยรรยง สุชาดา ไบเยอร์ อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง รุ่งฤดี รอดเมฆ และ ดร.พัทยา เรือนแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบเขียนเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ และจัดส่งแก่คณะผู้จัดทำก่อนการประชุม เพื่อเตรียมจัดพิมพ์เป็นเอกสารที่ใช้ในการหารือ
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา
วันที่ 19 - 20 กันยายน ค.ศ.2014 ณ Hotel Arcadia, Bielefeld
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา เริ่มต้นในวันที่ 19 กันยายน ค.ศ.2014เวลา 14.00 น. ผู้รับผิดชอบในการเขียนเนื้อหาของคู่มือฯทั้ง 5 ท่าน คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดนอีก 2 ท่าน รวมทั้งนพ.เทอดศักดิ์ เดชคง ร่วมกันอ่าน ถกเถียง ปรับแก้เนื้อความที่เขียนมาแล้ว เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันของผู้เขียนว่า เนื้อความในแต่ละหัวข้อที่เขียนกันมาแล้วนั้นผู้เขียนทุกคนเห็นชอบด้วยแล้ว นอกจากนี้ยังหารือกันถึงการเลือกใช้คำ ที่ต้องให้เหมือนกันหมดทั้งเล่ม  การหาตัวอย่างการให้คำปรึกษา และขั้นตอนต่อไปของการจัดทำ การประชุมสิ้นสุดในเวลาประมาณ 18.00 น.
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางถึงโรงแรม Arcadia ลงทะเบียนและรับเอกสาร ซึ่งคือเนื้อหาของคู่มือฯ เพื่อที่ทุกคนจะได้อ่านก่อนการประชุมในวันรุ่งขึ้น
กระบวนการให้ความคิดเห็น เสนอแนะ ปรับแก้ไขเนื้อหา เริ่มขึ้นในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ.2014 เวลา 9.00 น. โดยเป็นการอ่านเนื้อหาทีละหัวข้อร่วมกัน ด้วยการฉายเนื้อหาที่เขียนบนจอ มีผู้อ่านเนื้อหาทีละวรรค ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการพิจารณาเนื้อหาว่า เนื้อความที่เขียนนั้นอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้หรือไม่ เป็นสำนวน และคำพูดที่อ่านและเข้าใจง่ายเพียงใด เนื้อหาถูกต้องหรือไม่ หากมีอะไรที่ควรจะปรับ เพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันออกความคิดเห็นต่อเนื้อหาทั้งหมด เสนอปรับใช้ข้อความที่น่าจะเหมาะสมกว่า นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง เป็นผู้ชี้แนะ และอธิบายเนื้อหา/เนื้อความที่คลาดเคลื่อนให้เป็นที่เข้าใจของที่ประชุม นอกจากนี้ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอ กรณีศึกษาที่แต่ละท่านได้พบ และให้คำปรึกษา เพื่อที่คณะผู้จัดทำจักได้นำไปปรับใช้เป็นกรณีตัวอย่างของการให้คำปรึกษาในคู่มือการให้คำปรึกษาต่อไป
การประชุมสิ้นสุดในเวลาประมาณ 18.30 น. มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 19 คน
 
รายงานโดย ดร.พัทยา เรือนแก้ว

Go back

Close Window