project 2015

projekt 2015

สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO e.V.)

“อ่านเก่ง  เขียนดี”
ทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับคนไทยในต่างแดน
เนื้อหา:
การอ่าน -ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน การอ่านประเภทต่างๆ การอ่านจับใจความและการอ่านด้วยหลักเหตุผล
การเขียน - ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน ระดับคำระดับประโยค ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขียน
 
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2558 ที่ Interlaken  ประเทศ Switzerland
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558  ที่ Stockach- Wahlwies, Bodenseeม Germany
วิทยากร: อาจารย์ สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
 
กิจกรรมการเรียนรู้ ”ทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับคนไทยในต่างแดน”  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยแก่คนไทยในต่างแดน
การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญของการแสวงหาความรู้  การเขียนเป็นทักษะการสื่อสารด้วยตัวอักษร เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์  ความรู้สึก ประสบการณ์  ข่าวสาร  และจินตนาการ เมื่อเขียนโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการใช้ภาษา การสื่อสารก็จะตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เขียน
 
 

โครงการ "ล้วงลูกเจาะลึก การทำโครงการ"

“ล้วงลูกเจาะลึกการทำโครงการ”
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทย
โครงการอบรมด้านเทคนิคการพัฒนาแนวคิดการดำเนินโครงการและการเขียนโครงการขอทุน
 
วันที่ 5-7 มิถุนายน ค.ศ. 2015
ณ Jugendgästehaus Bielefeld,
Hermann-Kleinewächter-Str. 1, 33602 Bielefeld
วิทยากร:  ดร.พัทยา เรือนแก้ว
นักวิจัยอิสระ ประธานสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี
 
วัตถุประสงค์ของโครงการอบรม
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาแนวคิดในการดำเนินโครงการ และการเขียนโครงการขอทุนสนับสนุน เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อคนไทยในเยอรมนี
2. เพื่อจัดทำคู่มืออาสาสมัครด้านเทคนิคการพัฒนาแนวคิดในการดำเนินโครงการ และการเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนแก่อาสาสมัครไทย
3.  เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเยอรมนีให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อก่อใหเกิดการเชื่อมโยงประสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างความตระหนักและการยอมรับงานอาสาสมัครคนไทยในประเทศเยรมนี
5. เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของอาสาสมัครไทยในเยอรมนี เพื่อนำไปสู่การหาแนวทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันที่เหมาะสม
 
ผู้เข้าร่วมอบรบการอบรม: อาสาสมัครไทยในเยอรมนี 25 คน
 
ผู้สนับสนุนโครงการ:      สถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟรังฟวร์ท

บรรยายเรื่องน่ารู้

“วันข้อมูลสำหรับตัวฉัน”
(Infotag für mich)
วันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2015
Caritas, Markplatz 3, 78333 Stockach am Bodensee
 
บรรยายเรื่อง“อยู่เยอรมนี”
โดย อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง (สมาชิก NTO e.V.)
 
เจาะลึกถึงข้อมูลที่พึงทราบในหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 • จบการศึกษาจากประเทศไทย ต้องการเทียบวุฒิการศึกษา เริ่มต้นอย่างไร
 • สิทธิพำนักอยู่ในประเทศเยอรมนี
 • อยากทำงานจะเริ่มต้นอย่างไรดี
 • ข้อมูลที่พึงทราบสำหรับผู้ที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัว(หรือมีธุรกิจส่วนตัว) „selbstständig” “gewerbetreibend“ „freiberuflich“ และ แตกต่างกันอย่างไร   „Kleinunternehmer“ คืออะไร   Mini-Jobs คืออะไร
 • การขอสัญชาติเยอรมันและการได้รับสัญชาติเยอรมัน
 
บรรยายเรื่อง“มลพิษในที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน”
โดยดร.ดวงกมล เย็นยิ่ง-ดีทริช (สมาชิกNTO e.V.)
 
 • มลพิษใกล้ตัวที่ควรคำนึงถึง เช่นในที่อยู่อาศัย ร้านนวด หรือร้านอาหาร
 • สารอินทรีย์ระเหยง่าย (flüchtige organische Verbindung (VOC))
 • อันตรายจากการสัมผัส และสูดดม VOC การตรวจวัด และ ค่าที่กฏหมายในเยอรมันกำหนด
 • แอสเบส (Asbest) คืออะไร อันตรายจากการสูดดมแอสเบส (Asbest) การตรวจสอบ การวัด และค่าที่กฎหมายในเยอรมันกำหนด
 • ฝุ่นละออง (Staub) แหล่งกำเนิด และปัจจัยสนับสนุน อันตรายของฝุ่นละออง ในที่อยู่อาศัย และที่ทำงาน
 • เชื้อรา (Schimmelpilze) แหล่งกำเนิดเชื้อรา และปัจจัยที่ทำให้เชื้อราเจริญเติบโต การระบายอากาศอย่างถูกต้อง และประหยัดพลังงาน ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเชื้อราในที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน การกำจัดเชื้อราอย่างถูกสุขลักษณะ และยั่งยืน
 • กรณีศึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาเชื้อราในเยอรมนี
 
หมายเหตุ: การจัดบรรยายในครั้งนี้ประสานงานกับสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย  เฮเกา-โบเดนเซ และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน

Go back

Close Window