project 2016

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงลูกในสองวัฒนธธรม
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูตไทย เบอร์ลิน
จัดโดย สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี

วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแม่ไทยในยุโรปที่เลี้ยงดูลูกในครอบครัวผสม และสรุปประมวลประสบการณ์ดังกล่าวเป็นหลักการในการเลี้ยงดูลูกของแม่ไทยในต่างประเทศ

ข้อมูลที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนในที่ประชุมทั้งสามวันจะนำมาสรุปเรียบเรียงจัดทำเป็นหนังสือแนะแนวทางการเลี้ยงดูลูกในสองวัฒนธรรม สำหรับแม่ไทยในต่างแดน  มีผู้เข้าร่วมประชุม 14 คน

ยุโรปในปัจจุบัน มีครอบครัวผสมระหว่างหญิงไทยกับชายชาวยุโรป เช่น ครอบครัวไทย-เยอรมัน ไทย-สวิส เป็นต้น พำนักอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย และนั่นก็คือมีลูกหลานไทยพำนักอาศัยอยู่ในยุโรปจำนวนหนึ่งด้วย การเลี้ยงดูลูกของแม่ไทยในต่างแดนที่มีวัฒนธรรมหลักแตกต่างจากวัฒนธรรมไทย ให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีงามของวัฒนธรรมไทยแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยจารีตประเพณีของวัฒนธรรมหลักที่พำนักอาศัยอยู่ด้วย นับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก แม่ไทยหลายคนเห็นว่า การเลี้ยงลูกให้เติบโตด้วยสองภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาพ่อ เป็นหลักการเบื้องต้นที่จะทำให้ลูกได้มีโอกาสรับรู้วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย แม่ไทยบางคนไม่ได้เน้นเรื่องสองภาษา แต่มีวิธีการอย่างอื่นในการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยแก่ลูก นั่นคือการเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรมคงไม่มีสูตรสำเร็จ แต่น่าจะมีวิธีการที่หลากหลาย

อนึ่งการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวผสมให้รับรู้ถึงวัฒนธรรมไทย แม้ว่าเด็กจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ไทยนั้นอาจจะมองได้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่จากประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานให้ความช่วยเหลือหญิงไทยของสมาชิกสมาคมฯ พบว่า ความภาคภูมิใจในตัวแม่ไทยของลูก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกมีความยอมรับในตัวแม่ ไม่ต่อต้านแม่ ในหลาย ๆ ครอบครัวที่แม่ไทยมีความขัดแย้งกับลูก ประการหนึ่งเป็นเพราะลูกดูถูกแม่ ไม่ยอมรับ ไม่มีความภูมิใจในตัวแม่ การซึมซับถึงสิ่งที่ดีงามของวัฒนธรรมไทย จะสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ซึ่งก็คือวัฒนธรรมของแม่ เมื่อลูกมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของแม่ ก็จะเชื่อมให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตัวแม่ไทยด้วย และจะเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่อาจลดความขัดแย้งระหว่างแม่ไทยกับลูกครอบครัวผสม

การเลี้ยงดูลูกในสองวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลี้ยงดูลูกให้ได้รับสิ่งที่ดีของทั้งสองวัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแม่ไทยในยุโรปที่เลี้ยงดูลูกในครอบครัวผสม น่าที่จะทำให้เกิดการประมวลหาหลักการเบื้องต้นในการเลี้ยงดูลูกของแม่ไทยในต่างประเทศร่วมกัน

Go back

Close Window