project 2017

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรม” ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดโดยสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (Network Thais Overseas: NTO) สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 2560 ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี ดร. พัทยา เรือนแก้ว และนางอัญชัญ เฮียร์ลิ่ง เป็นวิทยากรรับเชิญ
ทั้งนี้ การเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรมไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ละครอบครัวจะต้องเรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน โดยกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และรับฟังข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากวิทยากร โดย NTO จะนำผลการประชุมไปขยายผลสำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป และประมวลจัดทำเป็นหนังสือแนะแนวทางการเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรมต่อไป

ภาพจากบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคมที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 30 คน


หัวข้อ
๑. การเลี้ยงลูกของแม่ไทยในยุโรป เป้าหมาย แนวคิด วิธีการและผลลัพท์(วิทยากร: ดร.พัทยา เรือนแก้ว)
๒. ขั้นตอนที่อาจจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการเลี้ยงดูลูก(วิทยากร: อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง)
๓. รูปแบบการเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรม(วิทยากร: อรณี ไฟฟ์เฟอร์)


Facebook

Go back

Close Window