Project 2018

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2061 สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตประจำกรุงเบิร์น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ "อ่านเก่ง เขียนดี 2" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และทางสมาคมฯ ได้เชิญอาจารย์สุรีย์รัตน์ ณิชาพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิย์ มาเป็นวิทยากร


Read more …

project 2017

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรม” ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จัดโดยสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (Network Thais Overseas: NTO) สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค. 2560 ด้วยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี ดร. พัทยา เรือนแก้ว และนางอัญชัญ เฮียร์ลิ่ง เป็นวิทยากรรับเชิญ

Read more …

project 2016

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงลูกในสองวัฒนธธรม
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารวิลล่า สถานเอกอัครราชทูตไทย เบอร์ลิน
จัดโดย สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี

Read more …

project 2015

สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO e.V.)

“อ่านเก่ง  เขียนดี”
ทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับคนไทยในต่างแดน
เนื้อหา:
การอ่าน -ความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่าน การอ่านประเภทต่างๆ การอ่านจับใจความและการอ่านด้วยหลักเหตุผล
การเขียน - ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน ระดับคำระดับประโยค ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขียน
 

Read more …

project 2014

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยเพื่อจัดทำคู่มือเทคนิคการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เรื่องความฉลาดทางอารมณ์(EQ)
และใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างไรให้มีความสุข
 

Read more …

project 2013

โครงการ“เทคนิคการให้คำปรึกษา และดูแลจิตใจของผู้ให้คำปรึกษา”
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในเยอรมนี และศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือคนไทยประสบปัญหา รวมทั้งสร้างเสริมและสืบทอดอุดมการณ์ให้เกิดอาสาสมัครรุ่นใหม่ เป็นเป้าหมายที่สำคัญของเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (NTO) วิธีการหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งแก่อาสาสมัครตามแนว คิดของ NTO คือ การจัดอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้ สืบทอด และสร้างศักยภาพในการทำงาน
 

Read more …

project 2012

Malen, am 04.Mai 2012 in Würzburg

“วาดรูปให้เพลิดเพลิน วาดอย่างไรดี”
วิทยากร: อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง
ที่ เวือร์ซบวร์ก วันที่ 5 พฤษภาคม 2012
วาดรูปกับผู้ใหญ่นี่ต้องให้พลังมากจริงๆ เพราะผู้ใหญ่มักจะมีความคิดอยากจะวาดโน่นวาดนี่ บางคนลงสีพลาดไปนิดเดียวถึงกับเครียดไปเลย
 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
 

Read more …

project 2011

โครงการ ปี ค.ศ. 2011-2013
 

“กิจกรรมชุมชนไทยในเยอรมนี”

งานไทย Bad Homburg
วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2011
วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2012 และ
วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2013
 

Read more …

project 2010

โครงการปี 2010-2014

โครงการจัดทำและพิมพ์นิตยสารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพในเยอรมนี ชื่อ “นิตยสาร ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำเสนออาหารทางสมอง ในรูปแบบ ข่าวสาร สาระ ความรู้ บันเทิง ปกิณกะ ฯลฯ แก่ชุมชนไทยในเยอรมนี
2. เพื่อสร้างเสริมศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตในต่างแดน ด้วยการให้ข้อมูล ความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็น อันเป็นตัวจักรอันหนึ่งที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนไทย
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนไทยทั้งในประเทศสหพันธ์ฯ ประเทศไทย และในยุโรป
4. เพื่อความเข็มแข็งของชุมชนไทยในเยอรมนี
 

Read more …

Close Window